állattenyésztési tanüzem

A legfontosabb tenyésztett állatfajok a tejelő szarvasmarha, juh, kecske, sertés, brojler csirke. Az állattenyésztés takarmány bázisát részben biztosító legfontosabb termesztett növények a silókukorica, kuszólucerna, szudánifű. Legelővel is rendelkeznek.
Állattenyésztési Tanüzem részletes bemutatása
A tanüzem azonosító adatai:
Cím: 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Tanüzem vezető: Molnár Árpád
Elérhetőségek:
Mobil: +36 30 547-5190
Email: molnar.arpad@gak.hu

A Szent István Egyetem két karán és egy szakán (MTK, GTK, KTI) tanulmányokat folytató hallgatóknak a tantárgyi és a gyakorlati oktatás során a húsmarha-tenyésztési ágazat minden részletét meg kell ismerni, ill. el kell sajátítani.
A tanulmányok során külön kell kezelni a tantárgyi gyakorlatokat és a gyakorlati oktatást.
Jelentős feladat a tanüzemnél a kutatómunka megvalósítási lehetőségeinek biztosítása, valamint a regionális és a differenciált üzemi szintű termék specifikus szaktanácsadás.
A tantárgyi gyakorlatok során

 • A hallgatók élő állatokon gyakorolják a testtájak meghatározását, az állat küllemi tulajdonságait, a pontozásos bírálati eljárás gyakorlását, a testméretek felvételét.
 • Gyakorlat tárgyát képezi a típus-meghatározás a kettőshasznosítású- és a húsfajtájú egyedeknél.
 • A típus és a termelés összefüggéseinek gyakorlása a tenyészcél és a tenyésztési eljárások meghatározása érdekében fontos elméleti és gyakorlati feladat.
 • Lényeges az ágazati munka szempontjából a borjú- és növendéknevelés tennivalóinak korszerű ismertetése. A szarvasmarha egyedi fejlődésének, takarmányozási és tartástechnológiájának részletes tanulmányozása.
 • Feladat a gyakorlat során a korszerű és higiénikus tejtermelés érdekében a szakszerű gépifejés és az elsődleges tejkezelés gyakorlása, a helyben fejés tejvezetékes és sajtáros fejőgép kezelése, a tőgy előkészítése a fejésre, a tőgy kezelése fejés után, a csíraszegény tej előállítása érdekében a tej elsődleges kezelésének, a fejőberendezés és a fejőgép tisztításának gyakorlása.
 • A különböző korú húshasznosítású szarvasmarhák takarmányozási és tartástechnológiájának részletes megismerése és annak lehetőségei, ill. annak elméleti és gyakorlati kivitelezésének tanulása.

Gyakorlati oktatás
A hallgatóknak a gyakorlati oktatás során a mezőgazdaság gyakorlatát és egy sajátos gyakorlati szemlélet alkalmazását kell elsajátítani. Az oktatómunkát e tekintetben nagy körültekintéssel, gyakorlati szemlélettel és széleskörű üzemi kapcsolatrendszerrel kell szervezni, irányítani és számon kérni. Az Egyetemen olyan agrármérnökök képzésére kell törekedni, akik képesek lesznek a mezőgazdasági nagyüzemek irányítására, valamint kis- és középüzemekben a termelésben tevékenyen részt venni. Ezért döntő fontosságú, hogy a hallgatók a mezőgazdasági termelés munkafolyamatainak logikus sorrendjét, azok összefüggéseit ismerjék, így tudjanak:

 • feladatokat megoldani,
 • következtetni,
 • szemléletet alkalmazni.

A felsőoktatásban minden tantárgy oktatásánál, de elsősorban a gyakorlati oktatás során fontosnak tartjuk a hallgatók személyiségének, szakmai individualizmusának kibontakoztatását. A gyakorlatok idején tanúsított individuális magatartás irányvonalat szabhat a hallgatók szakmai elbírálására, a szemléletátvállalás, illetőleg továbbfejlesztés lehetőségére, ami meghatározó a szakmai továbbfejlődés érdekében.
A gyakorlati oktatás feladatai:

 • A hallgatók megismerkednek a húsmarhatartás manuális teendőivel.
 • Megismerik az állatok körüli teendőket kötetlen tartás esetén .
 • Részletes ismeretanyagot kapnak a húshasznú állomány munkarendjéről, a dolgozók feladatairól, és ennek megfelelően végzik a dolgozókkal a munkát.
 • Megismerik a hús-fajtájú borjak, növendékek és kifejlett állatok igényeit és gondozását.
 • Elsajátítási szinten megismerik a különböző korú szarvasmarhák takarmányait, takarmányadagjait, a takarmányok minőségét, az etetések rendjét és módszereit.
 • Készségszinten tanulmányozzák a gépi fejés műveleteit és az elsődleges tejkezelés tennivalóit.

Megismerkednek a hallgatók a szarvasmarha hústermelésének üzemtani alapelemeivel, valamint a biológia és az ökonómia kölcsönhatásaival.
A gyakorlati oktatás keretén belül arra törekszünk - a Szarvasmarha- és Juhtenyésztési Tanszék és a Tanüzem munkatársai - hogy a hallgatókkal differenciáltan, a későbbi tanulmányokat is figyelembe véve, megalapozó jelleggel készség, illetőleg elsajátítási szinten megismertessük a tanüzemben folyó tevékenységeket. Ennek az oktatási módszernek feladata:

 • a figyelem és érdeklődés-indukálás,
 • ismeretanyag elsajátítás,
 • az állattenyésztéstan tantárgy gyakorlati megalapozása, szemléletformálás.

A Szarvasmarha Kísérleti és Bemutató Telepen folytatott tudományos kutatások:

 1. Limousin fajtájú embriódonor tehenek szaporítása embrió-átültetéssel (GATE ÁTEI- Üllő, ÁOE) .
 2. Fajtatiszta, valamint Limousin x Magyar tarka R1 és R2 genotpusú borjak és növendéküszők választási, valamint növekedési teljesítményének összehasonlító elemzése (GATE ÁTEI).
 3. Tejelő tehenek szívhangjainak elemzése fejéskor, álláson, karámban, valamint stresszhatások vizsgálata (GATE Mg. Tanszék - GATE Állatélettani Tanszék).
 4. Tejelő tehenek tőgykörméretének változásai fejés előtt, illetve a fejés befejezését követően (GATE ÁTEI Szm. És Juhteny. Tanszék).
 5. Tejelő tehenek befejés-kori tejösszetételének és sejtszámának elemzése, különböző takarmányok etetése esetén (GATE ÁTEI Szm. És Juhteny. Tanszék).
 6. Különböző genotípusú épület nélkül tartott juhcsoportok takarmány- és vízfogyasztásának elemzése (GATE ÁTEI Szm. És Juhteny. Tanszék).
 7. Istállóklíma vizsgálat téli időszakban, nyitott, betelepített, mélyalmos istállóban (GATE ÁTEI, Szm. És Juhteny. Tanszék).
 8. Zárt, kötött istálló hőmérsékleti viszonyainak alakulása évszakonként (GATE ÁTEI, Szm. És Juhteny. Tanszék).
 9. Takarmány-kihasználási kísérlet ketrecben elhelyezett jerketoklyókkal (GATE ÁTEI Szm és Juhteny. Tanszék).
 10. Mezővédő erdősáv szélfogó hatásának elemzése (GATE ÁTEI Szm és Juhteny. Tanszék).
 11. Dominancia rangsor megállapítása fiatal limousin üszőborjú-csoport esetében (GATE ÁTEI Szm. és Juhtenyésztési Tanszék). Ezt a kutatómunkát a jövőben tovább kívánjuk folytatni.
 12. A tej- és húsfajtájú tehenek takarmányfelvételének alakulása a téli és a nyári takarmányozási időszakban.
 13. A vérparaméterek és a tej összetétele, valamint a szomatikus sejtszám összefüggéseinek vizsgálata.
 14. A takarmányok peroxid számának, valamint nehézfém tartalmának hatása a takarmányadag táplálóanyagainak emészthetőségére, és a tejösszetételre, valamint minőségére.

A jövőben végzendő kutatási tevékenység:

 1. Dominancia rangsor vizsgálat, valamint borjú-ember kapcsolatának értékelése fiatal limousin borjak esetében (6-7 állat vizsgálata, 2-szeri ismétlésben).
 2. Limousin tehenek kondiciójának összevetése az amerikai- és francia pontozási rendszer alapján. (Hasonló korú, 5 nagy súlyú, ill. 5 kis súlyú tehén tápláltsági állapotának értékelése, negyedévenként, 1 év időtartamban).
 3. Ultrahangos mérőkészülékkel végzett modell-vizsgálat húshasznú tehenek tápláltsági állapotának pontosítására egy naptári év alatt.
 4. Kis és nagy testű limousin tehenek anyagcsere-profiljának és borjúnevelő-képességének összehasonlítása.

Szaktanácsadás
A szaktanácsadás keretén belül számos külföldi és hazai szakembercsoporttal ismertetjük a Tanüzem szervezeti felépítését, tenyésztési és termelési eredményeit, valamint oktatási- és kutatási tevékenységét. Több intézmény, közép- és nagyüzem szakemberei kérnek szaktanácsot:

 • tenyésztési,
 • takarmányozási,
 • tartástechnológiai,
 • gépi fejési,
 • tejkezelési,
 • egyedi jelölési

módszerekkel kapcsolatosan.